Kent Campbell, Software Development Specialist at TapLogic

Kent Campbell, Software Development Specialist at TapLogic, makers of Soil Test Pro & FarmLogic.